Właściciele własnych działalności gospodarczych często borykają się z problemem nieściągalności długów. Nierzetelni kontrahenci nie mają z czego spłacać swoich zobowiązań lub po prostu nie chcą ich regulować, ukrywając swój majątek przed egzekucją. Aby zredukować do minimum ryzyko związane z zawieraniem transakcji biznesowych, które mogłyby być kosztowne dla Twojego biznesu, można udać się do firmy windykacyjnej w celu przeprowadzenia wywiadu gospodarczego

Jak sprawdzić swojego kontrahenta?

Firmy windykacyjne w sposób profesjonalny wspomagają prowadzony biznes; zajmują się one nie tylko dochodzeniem należności, ale również oferują usługi mające na celu działania prewencyjne (zanim dojdzie do transakcji) lub wspomagające (np. przed skierowaniem sprawy na drogę sądową).

Wywiad gospodarczy to usługa polegająca na dokładnym i wszechstronnym sprawdzeniu wiarygodności kontrahenta pod kątem płynności i kondycji finansowej. Z punktu widzenia szczególnie dużych i ryzykownych transakcji, wywiad gospodarczy może być bardzo skutecznym narzędziem w podjęciu właściwej decyzji biznesowej – podjąć współpracę czy nie?

Czego można się dowiedzieć?

Pierwszym krokiem w trakcie wywiadu gospodarczego jest weryfikacja faktycznego istnienia kontrahenta, tzn. zaktualizowanie danych teleadresowych i sprawdzenie danych rejestrowych podmiotu – NIP, Regon, dokumentację KRS. Następnie przychodzi kolej na sprawdzenie formalne dokumentów firmy poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej bądź wywiadu środowiskowego – najlepiej w miejscu prowadzenia działalności lub zamieszkania właścicieli. Firmy windykacyjne są również w stanie ustalić położenie nieruchomości i numerów księgi wieczystej, a także dotrzeć do informacji na temat zarejestrowanych pojazdów.

Równie ważnym elementem wywiadu gospodarczego jest weryfikacja kontrahenta w Krajowym Rejestrze Długów, a także Biurze Informacji Gospodarczej i Sądzie Gospodarczym. Ten etap ma na celu wykazać czy w stosunku do podmiotu nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne, które wiąże się z bardzo złą kondycją majątkową dłużnika.

Po sprawdzeniu formalnych i oficjalnie przedstawianych danych czas na praktyczną i unikalną usługę sprawdzenia dokumentacji sprawozdawczej badanego kontrahenta. W tym celu firma windykacyjna uzyskuje dane ekonomiczne i księgowe firmy, sprawdza ich jakość i ocenia je pod kątem finansowym. Krótko mówiąc, określa faktyczną kondycję majątkową, tj. płynność, rozmiar zadłużenia czy wypłacalność. Dokonuje tego na podstawie sprawozdań finansowych tj. bilansu czy też rachunku zysków i strat. Analiza obejmuje głównie wartość przychodów i posiadanego zabezpieczenia w formie majątku.

Podsumowaniem takiego wywiadu gospodarczego jest najczęściej gotowy raport gospodarczy. Dzięki temu można w dyskretny i trafny sposób ocenić rzetelność i uczciwość kontrahentów. Firmy windykacyjne oferują również rozszerzone raporty, w których rodzaj zdobywanych informacji jest omawiany i ustalany indywidualnie z klientem.

Wywiad gospodarczy kluczem do podejmowanie trafnych decyzji

Dzięki wywiadowi gospodarczemu bez problemu można zweryfikować wiarygodność kontrahenta i zapobiec złym transakcjom. Mimo odpłatności usługi, warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa firmy windykacyjnej, aby nie popełniać błędów prowadzących do utraty znacznie większej ilości gotówki.