Wózki widłowe zaliczane są do pojazdów transportu bliskiego (UTB).  W celach bezpieczeństwa poddawane są okresowym badaniom technicznym i podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego. Konieczne jest m.in. ustalenie resursu wózka widłowego i jego systematyczne odnawianie.

Czym jest resurs wózka widłowego?

Resurs wózka widłowego oraz innych pojazdów przeznaczonych do transportu bliskiego, określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. To ustalony czas eksploatacji maszyny, w którym gwarantowane jest bezpieczeństwo i sprawność użytkowania, a stopień zużycia poszczególnych mechanizmów i elementów mieści się w określonej normie. Okres ten jest wyliczany na podstawie informacji o dotychczasowej eksploatacji wózka oraz jego  dokumentacji technicznej. Resurs jest kluczowy, zwłaszcza przy zakupie używanych wózków widłowych, ponieważ umożliwia ocenę stanu technicznego oraz przewidywanych możliwości eksploatacyjnych. Pod koniec określonego okresu eksploatacji, resurs maszyny musi zostać ponownie wykonany.

Jak obliczany jest resurs wózka widłowego?

Wózki widłowe różnią się między sobą pod wieloma względami, m.in.: natężeniem pracy i okresem żywotności. Resurs wózka widłowego powinien zostać przeprowadzony przez osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Musi ona potrafić posługiwać się dokumentacją techniczną, certyfikatami pojazdu oraz tabliczkami znamionowymi. Do wykonania obliczeń potrzebne są następujące dokumenty:

 • kompletna dokumentacja techniczna pojazdu (wraz z adnotacjami odnośnie rzeczywistego stanu technicznego);
 • dane o ilości wykonanych przez urządzenie cykli pracy,
 • specyfikacja warunków użytkowania wózka widłowego,
 • pełne dane techniczne pojazdu.

Jeżeli resurs wózka widłowego nie jest znany, ponieważ dane na temat eksploatacji nie zostały zarejestrowane, w takim przypadku należy określić go na podstawie dotychczasowej wiedzy technicznej na temat maszyny oraz dobrej praktyki inżynierskiej. Po przekroczeniu resursu wózka, osoba eksploatująca zobowiązana jest do przeprowadzenia samodzielnej oceny stanu technicznego UTB. W przypadku braku kompetencji w tym zakresie, powinna zlecić takie badania specjalistycznej firmie.

Resurs wózka widłowego a specjalny przegląd techniczny

W przypadkach, gdy resurs wózka widłowego został przekroczony, pojazd może zostać poddany specjalnemu przeglądowi technicznemu. Specjalista dokonuje ponownej oceny stanu technicznego maszyny oraz stopnia jej przydatności. To jedno z najbardziej wymagających i szczegółowych badań diagnostycznych. W celu przeprowadzenia przeglądu specjalnego, eksperci wykorzystują protokół przeglądu UTB, zawierający ocenę stanu technicznego. Badanie diagnostyczne wózka widłowego obejmuje:

 • kontrolę dotychczasowych zapisów eksploatacji pojazdu (raporty, dane w książce obsługi, dziennik konserwacji itd.),
 • pomiar geometrii wózka widłowego,
 • szczegółowy przegląd mechanizmów maszyny,
 • przegląd instalacji elektrycznej,
 • badanie stanu połączeń rozłącznych,
 • kontrolę momentów dokręcania i połączeń rozłącznych,
 • sprawdzenie stanu przekładni poszczególnych mechanizmów oraz ocenę stopnia występujących luzów,
 • badanie stanu technicznego cięgien i zamocowań wraz z elementami współpracującymi.

Resurs wózka widłowego oraz urządzeń UTB nie zawsze jest określany przez producentów. Natomiast Urząd Dozoru Technicznego określa, że maszyna powinna zostać poddana szczegółowemu badaniu technicznemu po 10 latach użytkowania lub po przepracowaniu 7-9 tysięcy godzin – w zależności od modelu i typu urządzenia.