Obowiązkiem rzeczoznawcy majątkowego jest oszacowanie realnej wartości nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na stałe z nią powiązanych. Rzeczoznawca majątkowy jest zatem specjalistą, który posiada prawo do wykonywania ekspertyz związanych z rynkiem nieruchomości i może doradzać w kwestiach związanych z inwestycją w nieruchomości.

Kto może zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Obowiązki i uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego określa Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741). Na jej mocy rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz wyższe wykształcenie i ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie osób, które ukończyły studia wyższe realizujące program zgodny z minimami programowymi studiów podyplomowych. Ponadto kandydat ubiegający się o tytuł rzeczoznawcy majątkowego musi odbyć co najmniej roczną praktykę zawodową związaną z wyceną nieruchomości, przeprowadzoną w jednym z podmiotów, który należy do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, i zdać egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

Obowiązki i prawa rzeczoznawcy majątkowego

Wszystkie czynności zawodowe podejmowane przez rzeczoznawcę majątkowego powinny być wykonywane zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi standardami oraz Kodeksem Etyki Zawodowej. Każda ekspertyza powinna być bezstronna i obiektywna, a także wykonywana ze szczególną starannością. Z tego też powodu rzeczoznawca majątkowy nie może dokonywać ekspertyz nieruchomości pozostającej w jego posiadaniu lub posiadaniu członków jego rodziny, a także osób, z którymi w chwili wykonywania czynności zawodowych pozostawałby w zależności służbowej lub osobistej. Co istotne, z uwagi na charakter wykonywanego zawodu, rzeczoznawca majątkowy musi podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogłyby wynikać z podejmowanych przez niego czynności służbowych.

W wyniku wyceny nieruchomości rzeczoznawca majątkowy może określić wartość rynkową nieruchomości, wartość odtworzeniową nieruchomości oraz wartość katastralną nieruchomości. Na prośbę zleceniodawcy może także oszacować propozycję bankowo-hipoteczną wartości nieruchomości oraz jej wartość dla indywidualnych potrzeb inwestora. W zakres wyceny określonej ekspertyzą wchodzą także koszty odtworzenia obiektów budowlanych oraz drzewostanów leśnych, plantacji wieloletnich, zasiewów i upraw.

Źródło: MPEXPERTBUD – ekspertyzy budowlane, ekspertyzy techniczne